Thứ Ba, 28/04/2015 - 12:14    
 Hỏi đáp trực tuyến
Việc mua bán này được tiến hành dưới hình thức nào?

3/6/2009

Hoàng Thị Bình

htbinh@gmail.com

123456789Mua bán nợ

Việc mua bán này được tiến hành dưới hình thức nào?


Nguyễn Đức Thuận

Chuyên viên CNTT

6/6/2009

Theo quy định tại Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân có thể giao dịch với Công ty Mua bán nợ để thực hiện mua bán nợ và tài sản tồn đọng theo 2 hình thức như sau:
1. Mua bán nợ theo thoả thuận:
Được thực hiện thông qua quá trình tìm hiểu, tiếp xúc, giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán trực tiếp giữa Bên bán nợ và Bên mua nợ. Trong đó, giá cả do các bên tự thoả thuận và quyết định theo phương thức “thuận mua, vừa bán” trên thị trường.
Khi mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng theo hình thức thoả thuận, Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để tiến hành kinh doanh theo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
Hiện tại, vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động mua bán theo thoả thuận của Công ty Mua bán nợ là 2.000 tỷ đồng bao gồm:
+ 500 tỷ đồng được cấp tại thời điểm thành lập Công ty.
+ Số còn lại được cấp bổ sung dần đến năm 2005.
2. Mua bán nợ theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ:
Được thực hiện thông qua quyết định mua bán nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Công ty Mua bán nợ được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của các doanh nghiệp khi có chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.
Giá cả của phương thức mua bán nợ theo chỉ định do các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xem xét, xây dựng, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Khi tiến hành mua bán nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định, Công ty Mua bán nợ được Bộ Tài chính cấp tiền từ nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp nhà nước để thanh toán cho bên bán theo giá của phương án chỉ định sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán nợ.
Việc xử lý vấn đề tài chính của các bên khi tham gia quá trình mua bán nợ và tài sản tồn đọng theo 2 hình thức này được Nhà nước quy định rõ ràng trong Thông tư số 39/2004/TT-BTC nói trên.

 In Ấn   
 Gửi câu hỏi

*

*

*
*

 In Ấn