Thứ Sáu, 31/10/2014 - 00:28    
 Ban Giám đốc

 

Ông Phạm Thanh Quang

 Tổng Giám đốc

     

Ông Dương Thanh Hiền

Phó Tổng Giám đốc 

Ông Hồ Văn Thám

Phó Tổng Giám đốc 

Ông Phạm Mạnh Thường

Phó Tổng Giám đốc

 

 In Ấn